VILKA ÄR VI?

Eva och Stig är arkitekter med utbildning från LTH, Lund, och har genomgått Konsthögskolans utbildning i Restaureringskonst.

Eva har lång erfarenhet av skolplanering och förnyelse av utbildningslokaler, samt inredning. Hon är certifierad sakkunnig tillgänglighet.

Stig har stor erfarenhet av byggnadsvård, och har för Riksantikvarieämbetets räkning författat boken "Fem pelare - en vägledning för god byggnadsvård". Han är certifierad sakkunnig avseende kulturvärden

Stig Robertsson
Eva Robertsson     
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA   
Tel. 070-77 93 998
Tel. 070-48 00 975

Utdrag ur vår kvalitets- och miljöpolicy:

  • Att arbeta med stor lyhördhet för beställarens behov och uppdragets speciella art och förutsättningar
  • Att i samarbete med alla inblandade utveckla byggnadsprojekt med rätt teknisk, funktionell, estetisk och miljömässig kvalitet.
  • Utformning, konstruktion, material och tekniska system ska alltid föreslås och väljas utifrån en värdering av miljöpåverkan, hälsoeffekter, resurseffektivitet och kretsloppsaspekter.
  • Befintliga miljöer och byggnadsvårdsprojekt ska alltid hanteras med hänsyn till varsamhets- och kulturhistoriska aspekter.
  • Byggnader och inredning i existerande miljöer ska alltid betraktas som en resurs, vars värde av skilda slag och återanvändningsmöjligheter ska beaktas.
  • Att arbetet på kontoret utmärks av kreativt nytänkande i kombination med beprövade arbetssätt med hög ambitionsnivå.